دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : شهرام   صحاوی

پست الکترونیکی : sh-sahavi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان آلمانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه زبان آلمانی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/08/09

شهرام صحاوی

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

^